KTH  

Approximability and Proof Complexity

 
   
(See here for English version of announcement.)

Doktorandtjänster i teoretisk datavetenskap

Ansökningsiden har gått ut, men mycket starka kandidater är fortfarande välkomna att söka. Ansökningar kommer att granskas löpande tills tjänsterna är tillsatta.

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) söker upp till fyra doktorander i teoretisk datavetenskap.

Arbetsuppgifter

Teorigruppen på KTH CSC (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Doktorandtjänsterna är inom beräkningskomplexitet med ett fokus på frågor i gränslandet mellan approximationsalgoritmer, subexponentiella algoritmer och beviskomplexitet. Exempel på frågor av särskilt intresse är användandet av linjär eller semidefinit programmering för att lösa svåra kombinatoriska problem, eller av beviskomplexitet för att bevisa att sådana metoder inte kan rå på problemen. I den senaste forskningen har den så kallade kvadratsummemetoden (sums of squares) visat sig vara ett genomgående tema för den här typen av frågor, och ett mål med forskningen inom projektet kommer att vara att bygga vidare på detta. Vi kommer emellertid också fritt att utforska andra metoder som kan tänkas vara användbara för att attackera dessa eller andra problem av intresse inom algoritmer och komplexitetsteori. Det övergripande målet är att förstå grundläggande egenskaper hos effektiva beräkningar genom att bevisa matematiska satser om konkreta beräkningsmodeller.

Forskningsprojektet leds av Johan Håstad, Per Austrin och Jakob Nordström, och finansieras av anslag från Knut and Alice Wallenbergs stiftelse, European Research Council och Vetenskapsrådet.

Utöver projektledarna och de utlysta doktorandtjänsterna kommer forskningsprojektet även att involvera 2-3 befintliga doktorander och 3-4 postdoktorala forskare. Detta kommer med andra ord att vara en unik möjlighet att utforska nya samband mellan olika delområden inom beräkningskomplexitet i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Tjänsterna avser fyraåriga tidsbegränsade platser, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år. Önskat startdatum är senast i augusti-september 2017 men är i viss mån förhandlingsbart.

Kvalifikationer

För behörighet krävs mastersexamen eller fyraårig kandidatexamen med ett års kurser på avancerad nivå. En lämplig bakgrund är t.ex. en civilingenjörsexamen inom (teoretiskt inriktad) datavetenskap eller teknisk fysik, eller en masterexamen i matematik.

Den blivande doktoranden förväntas ha en stark bakgrund inom och ett brinnande intresse för teoretisk datavetenskap (inom t.ex. komplexitetsteori eller närliggande områden) och matematik. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste.

Sökande skall vara starkt motiverade för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att kunna medverka i projektets internationella samarbeten och för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Arbetsplatsen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) är en framstående forsknings- och undervisningsinstitution inom informationsteknologi med verksamhet på både KTH och Stockholms universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom både teoretisk och tillämpad datavetenskap. Den teoretiska datavetenskapen sträcker sig från teoribildning och analys av matematiska modeller via algoritmutveckling till implementation och simulering. Den tillämpade datavetenskapliga forskningen och utbildningen omfattar datorseende, robotik, maskininlärning, högprestandaberäkningar, visualisering, beräkningsbiologi, neuroinformatik och neurala nätverk, samt tal- och musikkommunikation. Dessutom bedrivs tillämpad forskning och utbildning inom medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och hållbar utveckling. Mer information om KTH CSC finns på www.kth.se/csc.

Anställningsform

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Omfattning: Heltid
Löneform: Lön enligt KTHs doktorandstege
Varaktighet: Tjänsten är fyraårig och tidsbegränsad, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år.
Tillträde: Förväntat augusti-september 2017, men till viss del förhandlingsbart
Antal platser: 4

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 15 januari 2015
Arbetsgivarens referensnummer: D-2016-0832

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg på sidan kth.mynetworkglobal.com/en/what:login/jobID:124633/type:job/where:4/apply:1/. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Betygsavskrift från högskola/universitet.
  3. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier, inklusive en beskrivning av sökanden med kvalifikationer och intressen.
  4. I förekommande fall kopior av sökandens examensarbete (på masters- eller kandidatnivå) och eventuella vetenskapliga publikationer.
  5. Namn och adress för tre referenser.

Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.

Upplysningar

För information om doktorandstudier på KTH, se www.kth.se/en/studies/phd/doctoral-studies-phd-1.9318.

Frågor om forskningsprojektet besvaras via e-post till apc@csc.kth.se eller per telefon enligt nedan:

Johan Håstad, professor
Telefon: 08-790 62 89

Jakob Nordström, lektor
Telefon: 08-790 69 19

Per Austrin, lektor
Telefon: 08-790 62 86

Frågor om anställning på KTH besvaras av:

Maria Widlund, personalansvarig
Telefon: 08-790 97 54
E-post: mwidlund@kth.se

Last modified: May 09, 2019